dietetyk ozorków, konkurs, dieta, ilona gieraga

Kliknij link, aby dołączyć do konkursu:

https://www.facebook.com/panidietetyczka/posts/131779155625959

 

Powodzenia!

 

Regulamin konkursu:

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Zadbaj o zawartość talerza” zwanym dalej „Konkursem”.
Art. 1. Organizator i cel Konkursu
1. Konkurs prowadzony jest na profilu na Facebooku @Panidietetyczka-mgrIlonaGieraga (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (zwanego dalej „Regulaminem”).
2. Organizatorem Konkursu jest firma Magister Dietetyki Ilona Gieraga, ul. Starzyńskiego 30, 95-035 Ozorków (dalej „Organizator Konkursu”).
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Facebook.
4. Celem Konkursu jest promocja usług dietetycznych marki @panidietetyczka.
Art. 2. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs trwa: od 15.04.2021r. do 18.04.2021r. do godziny 18:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej.
Art. 3. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu @panidietetyczka na platformie Facebook.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą:
a. osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
Art. 4. Zasady udziału w Konkursie
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego.
2. Jeden Uczestnik może posługiwać się tylko jednym kontem na platformie Facebook i może opublikować tylko jeden komentarz.
3. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. Takie treści nie będą brane pod uwagę.
4. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych innych osób związaną z zamieszczeniem zgłoszenia w Konkursie.
7. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji, w szczególności do działań promocyjnych.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
9. Poprzez przystąpienie do KONKURSU Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją KONKURSU. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo, po czym zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez Uczestników KONKURSU nieprawidłowych danych.
Art. 5. Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora Konkursu.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w poście na profilu @panidietetyczka.
Art. 6. Nagroda
1. Nagrody przewidziane w Konkursie to konsultacja żywieniowa wraz z jadłospisem.
2. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną.
3. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę oraz zamiany jej na inną nagrodę.
4. Podmiotem wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.
Art. 7. Roszczenia i reklamacje
1. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.
2. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: ilonagieraga.dietetyk@gmail.com
Art. 8. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) oraz zgodnie z innymi wydanymi na jego podstawie polskimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z ochroną danych osobowych.
2. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora.
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników konkursu.

Staraj się osiągnąć postęp, nie perfekcję

Kontakt

Starzyńskiego 30, 95-035 Ozorków

883-535-649

panidietetyczka@gmail.com

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek 9:00 - 14:00
  • Wtorek Zamknięte
  • Środa 14:30 - 18:30
  • Czwartek 14:00-18:00
  • Piątek 09:00 - 14:00

Napisz do mnie

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach marketingowych.